Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.Krystal Sanan klasik 5l

Krystal Sanan klasik 5l

Číslo výrobku: 972172
Značka: Cleamen
137,70 Kč bez DPH / ks
166,62 Kč s DPH / ks
Krystal Sanan klasik 5l, NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu Krystal Sanan klasik 5l

NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Krystal Sanan KLASIK je dezinfekční přípravek s obsahem chlóru, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie.Silné bělící schopnosti, dezinfekce s deklarovanou účinností pro potravinářství, zdravotnictví, zemědělství, nebo domácí použití, baktericidní = bakterie G+ a G- včetně TBC, fungicidní = většina mikroskopických hub, virucidní = HBV, HIV, rotaviry, vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch, odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny.

signální slovo: Nebezpečí
složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 13 - 15 % a hydroxid sodný.
standardní věty o nebezpečnosti
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
doplňující informace na štítku
EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Složení: > 30 % voda, 5,0 - < 15,0 % bělicí činidla na bázi chloru, < 5,0 % hydroxid sodný.

Více informací v sekci DOKUMENTY -> Bezpečnostní List

Užitek: Krystal Sanan klasik 5l, NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ.
Obsah: 5l
Barva: čirá
Značka: Cleamen
EAN kód:8594011501912
Číslo výrobku: 972172

Dokumenty k produktu Krystal Sanan klasik 5l

krystal_sanan_klasik.pdf krystal_sanan_klasik.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Krystal Sanan klasik 5l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Krystal Sanan klasik 5l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.