Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.Krystal Sanan klasik 1l

Krystal Sanan klasik 1l

Číslo výrobku: 972170
Značka: Cleamen
44,50 Kč bez DPH / ks
53,85 Kč s DPH / ks
Krystal Sanan klasik 1l Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 23 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Krystal Sanan klasik 1l

Krystal Sanan KLASIK je dezinfekční přípravek s obsahem chlóru, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie.Silné bělící schopnosti, dezinfekce s deklarovanou účinností pro potravinářství, zdravotnictví, zemědělství, nebo domácí použití, baktericidní = bakterie G+ a G- včetně TBC, fungicidní = většina mikroskopických hub, virucidní = HBV, HIV, rotaviry, vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch, odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny.

signální slovo: Nebezpečí
složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 13 - 15 % a hydroxid sodný.
standardní věty o nebezpečnosti
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
doplňující informace na štítku
EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Složení: > 30 % voda, 5,0 - < 15,0 % bělicí činidla na bázi chloru, < 5,0 % hydroxid sodný.

Více informací v sekci DOKUMENTY -> Bezpečnostní List

Užitek: Krystal Sanan klasik 1l
Obsah: 1l
Barva: čirá
Značka: Cleamen
EAN kód:8594011501936
Číslo výrobku: 972170

Dokumenty k produktu Krystal Sanan klasik 1l

krystal_sanan_klasik.pdf krystal_sanan_klasik.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Krystal Sanan klasik 1l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Krystal Sanan klasik 1l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.