Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - podnikatelé pro prodej zboží prostřednictvím internetového portálu www.lari.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele (dále jen „OP“) obchodní společnosti LARI CZ s.r.o., IČ 26823365, se dílem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 400, PSČ 742 42, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26773 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lari.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

  1. uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a nepovažuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto zboží ve smyslu ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dopravu. Pro kupující z Evropské unie, kteří jsou plátci DPH a v objednávce uvedou své DIČ, platí cena bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

2.4.1.        o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2.        o způsobu úhrady kupní ceny zboží,

2.4.3.        o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

2.4.4.        o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzení objednávky předchází e-mailová zpráva o přijetí nové objednávky, kterým prodávající kupujícímu oznamuje vytvoření objednávky.

 

III.    DOPRAVA A PLATBA CENY ZA ZBOŽÍ

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-        v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Šenov u Nového Jičína, Dukelská 400,

-        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

-        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1773700329/0800,vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)..

-     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1732701253/0800, IBAN CZ69 0800 0000 0017 3270 1253, BIC GIBACZPX u zákazníků ze Slovenska a EU je platba možná předem na předfakturu (zálohovou fakturu). Platbu na dobírku neakceptujeme.

-     bezhotovostně GPwebpay (platba platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro).

-     u zákazníků ze Slovenska si účtujeme dopravné 165 Kč bez DPH, platba možná jen na zálohovou fakturu / při objednávce v hodnotě nad 3000 Kč bez DPH dopravné neúčtujeme.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající může požadovat od kupujícího úhradu zálohy či jinou obdobnou platbu. Strany si sjednávají, že lhůta dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v rámci splatnosti uvedené na příslušné faktuře.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Dostane-li se kupující s platbou za zboží do prodlení, má prodávající v souladu s ust. § 1970 občanského zákoníku nárok na zaplacení úroku z prodlení, a to ve výši 8 % nad rámec úrokové sazby stanovené příslušným vládním nařízením.

3.9. Zákazníci z České republiky, Slovenska a EU hradí přepravné a balné dle platného ceníku a tarifu přepravní společnosti GLS, který určuje jeho výši v závislosti na hmotnosti zásilky. Standardně si dopravné účtujerme v rámci ČR ve výši 110 Kč přepravné a balné, 40 Kč dobírečné (ceny jsou uvedené bez DPH), částku 165 Kč bez DPH si účtujeme při přepravě na Slovenskou republiku, při hodnotě objednávky nad 3.000 Kč bez DPH je dopravné zdarma (v rámci ČR, SR).

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží v termínu dodání uvedeném v potvrzení objednávky (dále jen: „dodací lhůta“). Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta se může změnit, a to zejména s ohledem na nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele prodávajícího. O změně dodací lhůty prodávající kupujícího vyrozumí bez zbytečného odkladu.

4.2. Dodací lhůta počíná běžet od okamžiku potvrzení objednávky dle čl. 2.7 OP, případně dodatečného potvrzení objednávky ze strany kupujícího dle čl. 2.6 OP. V případě postupu dle čl. 3.6 OP počíná dodací lhůta běžet od okamžiku připsání celé kupní ceny příp. požadované zálohy na účet prodávajícího.

4.3. Dodací lhůta neběží po dobu, po kterou kupující prodávajícímu nesdělí či neopatří veškeré technické a obchodní požadavky, povolení a podklady, na kterých je dodání zboží závislé.

4.4. Při odeslání zboží se má zboží za dodané předáním prvnímu přepravci. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit veškerá práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Dostane-li se prodávající s dodáním zboží do prodlení, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy poté, co prodávající zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytne. Dodatečná lhůta se má přitom za zachovanou, pokud v této lhůtě prodávající kupujícímu sdělí, že zboží je připraveno k expedici.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku). Prodávající neposkytuje záruku za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1.        má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2.        zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3.        zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5.        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Kupující je povinen zboží ihned poté, co je mu dodáno, prohlédnout a případné vady zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hod od chvíle převzetí. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen ji prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí- li kupující vadu věci včas, pozbývá právo uplatňovat u prodávajícího nárok z odpovědnosti za vady dodaného zboží.

5.5. Při uplatnění nároku z vad je kupující povinen vrátit dodané zboží prodávajícímu, a to zabalené v originálním obalu, nepoškozené, s přihlédnutím k běžnému opotřebení u vad skrytých. Ke zboží je kupující povinen přiložit veškeré původní příslušenství včetně kopie dokladu o koupi. Náklady na přepravu zboží nese kupující.

5.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění práva vad z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího zboží, k němuž je uplatňováno právo z vadného plnění.

5.7. Má-li dodané zboží vady, které byly kupujícím řádně oznámeny dle čl. 5.4 OP, má prodávající právo dle vlastní volby vadu odstranit opravou vadné věci, dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. V případě, že prodávající vadu věci neodstraní, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy má kupující právo pouze v případě, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy.

5.8. Náklady související se zpětným odesláním zboží kupujícímu či dodání nové věci nese kupující.

5.9. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu odpovídající snížení hodnoty dodaného vadného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy.

5.10.         Kupující tímto bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve 14 dnech ode dne doručení zboží, jak je tomu v případě kupních smluv uzavíraných se spotřebiteli. Kupující bere na vědomí, že pro kupní smlouvu uzavíranou mezi kupujícím a prodávajícím se neuplatní 2 letá záruční doba, jak je tomu v případě kupních smluv uzavíraných se spotřebitelem dle § 2158 a násl. občanského zákoníku, zejména § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.

 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Prodávající si k veškerému dodanému zboží vyhrazuje v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem dodaného zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již dodáním zboží.

6.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobním údajů dle tohoto článku lze kdykoli odvolat.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 7.5 OP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1.        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2.        požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.