Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.STAR sanitární na rez a vodní kámen 5l

STAR sanitární na rez a vodní kámen 5l

Číslo výrobku: 972448
Značka: LARI CZ s.r.o.
273,00 Kč bez DPH / ks
330,33 Kč s DPH / ks
Star sanitární na rez a vodní kámen 5l - velmi účinný přípravek na odstranění rzi a vodního kamene. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu STAR sanitární na rez a vodní kámen 5l

NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Odstraňuje vápenné a olejové usazeniny, močový kámen a rez na plochách a předmětech, které jsou odolné kyselinám. Použitelný na kameninu, keramické obklady, pálené cihly, umyvadla, záchodové mísy a WC mušle z porcelánu, keramiky a nerezu. Dávkování: dle potřeby

Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008
Eye Dam 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
Plné znění H vět uvedených v tomto oddíle je uvedeno v oddílu 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:
Nejsou známy
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí:
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

Signální slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H315: Dráždí kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 + P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Užitek: Star sanitární na rez a vodní kámen 5l - velmi účinný přípravek na odstranění rzi a vodního kamene. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ.
Obsah: 5l
Barva: červená
Značka: LARI CZ s.r.o.
EAN kód:8594008595627
Číslo výrobku: 972448

Dokumenty k produktu STAR sanitární na rez a vodní kámen 5l

bl_star_profi uklid_koupelny s leskem_zralá višeň_180219.pdf bl_star_profi uklid_koupelny s leskem_zralá višeň_180219.pdf

Položit prodejci otázku k produktu STAR sanitární na rez a vodní kámen 5l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu STAR sanitární na rez a vodní kámen 5l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.