Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Úklidová chemie a vůně / Pracovní a úklidová chemie / Přípravky na mytí podlah / STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy
STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy

STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy

Číslo výrobku: 972441
Značka: LARI CZ s.r.o.
255,00 Kč bez DPH / ks
308,55 Kč s DPH / ks
Star květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy

NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ. Star květina parfém 5l univerzální čistič na podlahy, je koncentrovaný parfémovaný prostředek určený k základnímu čištění všech vodou omyvatelných povrchů - dlažby, PVC, linolea, lakované parkety, laminátové povrchy a další. Koncentrát - neutrální, pH 5-7.

Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008
Eye Irrit. 2, H319
Plné znění H vět uvedených v tomto oddíle je uvedeno v oddílu 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:
Nejsou známy
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí:
Způsobuje vážné podráždění očí.

Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.

Užitek: Star květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy. NELZE OBJEDNÁVAT PŘES ESHOP, POUZE ZA PŘÍPLATEK NA DOTAZ.
Obsah: 5l
Značka: LARI CZ s.r.o.
EAN kód:8594008597928
Číslo výrobku: 972441

Dokumenty k produktu STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy

star_podlahy_parfem_bezp_list.pdf star_podlahy_parfem_bezp_list.pdf

Položit prodejci otázku k produktu STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu STAR květina parfém 5l - univerzální čistič na podlahy


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.