Připravujeme pro vás spoustu NOVINEK, navštivte náš BLOG a dozvíte se více. 


Domestos bílý 750ml

Domestos bílý 750ml

Číslo výrobku: 972159
Značka: LARI CZ s.r.o.
55,00 Kč bez DPH / ks
66,55 Kč s DPH / ks
Vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny.. Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 17 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Domestos bílý 750ml

Vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny.
Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.Nebezpečné složky: chlornan sodný,hydroxid sodný,alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje),cetrimonium-chlorid.

Ks v balení 20

Užitek: Vysoce účinný prostředek na čištění WC a sanitární keramiky, odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny..
Obsah: 750ml
Značka: LARI CZ s.r.o.
Čárový kód/EAN:73225410
Číslo výrobku: 972159

Dokumenty k produktu Domestos bílý 750ml

bl-domestos_24_h_white_shine.pdf bl-domestos_24_h_white_shine.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Domestos bílý 750ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Domestos bílý 750ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.