Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Úklidová chemie a vůně / Pracovní a úklidová chemie / Přípravky pro mytí WC / Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml
Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml

Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml

Číslo výrobku: 831075
Značka: Cleamen
62,10 Kč bez DPH / ks
75,14 Kč s DPH / ks
CLEAMEN 310 na toalety 1l, antibakteriální Další informace...

množství:
-
+
Skladem: >50 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml

CLEAMEN 310 na toalety 1l, hygienický antibakteriální prostředek. Koncentrovaný hygienický přípravek určený k přímému použití na odstraňování vodního kamene a močových i hořečnatých úsad - rzi z toaletních mís, pisoárů, bidetů, baterií, umyvadel, sifonů atd. Dezinfekční přísada zajišťuje potlačení výskytu bakterií. Nepoužívat na materiály neodolné kyselinám a k jiným než doporučeným účelům.

2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
GHS05 korozivita
Skin Corr. 1B H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
kyselina (1-hydroxyethyliden)-bisfosfonová
kyselina chlorovodíková 31%
alkohol, C10-16, ethoxylovaný
· Standardní věty o nebezpečnosti
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
· Další údaje:
EUH208 Obsahuje P8 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
Pouze pro profesionální uživatele.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

Užitek: CLEAMEN 310 na toalety 1l, antibakteriální
Obsah: 1000ml
Značka: Cleamen
EAN kód:8594011505224
Číslo výrobku: 831075

Dokumenty k produktu Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml

BL310.pdf BL310.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Cleamen 310 vysoce kyselý na WC a keramiku 750 ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.