Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.Cleamen 101/201 osvěžovač-neutralizátor pachů 550ml

Cleamen 101/201 osvěžovač-neutralizátor pachů 550ml

Číslo výrobku: 810103
Značka: Cleamen
122,80 Kč bez DPH / ks
148,59 Kč s DPH / ks
vysoce účinný neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač SUNNY MEADOW s vůní prosluněné letní louky Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 20 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Cleamen 101/201 osvěžovač-neutralizátor pachů 550ml

Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200. Přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru. Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný (viz. tabulka) na stěny, nábytek (i dřevěný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.
Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni. Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky Cleamen a Krystal. mPřípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.

Úroveň provonění:
pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30

pH koncentrátu: 6-7

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Nerozprašujte do otevřeného ohně ! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.


· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
GHS02 plamen
Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES
- Dráždivý
R36: Dráždí oči.
- Senzibilizující
R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
F Vysoce hořlavý

R11: Vysoce hořlavý.
R52/53-67: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského
společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Piktogramy označující nebezpečí

GHS02
GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
propan-2-ol
P2 - Směs přírodních a syntetických vonných látek
· Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Bezpečnostní pokyny
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
· Další údaje:
Pouze pro profesionální uživatele.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

Užitek: vysoce účinný neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač SUNNY MEADOW s vůní prosluněné letní louky
Obsah: 1l
Barva: čirá
Váha: 1.00 kg
Značka: Cleamen
EAN kód:8595683800013
Číslo výrobku: 810103

Dokumenty k produktu Cleamen 101/201 osvěžovač-neutralizátor pachů 550ml

BL_101_201.pdf BL_101_201.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Cleamen 101/201 osvěžovač-neutralizátor pachů 550ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Cleamen 101/201 osvěžovač-neutralizátor pachů 550ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.