Navštivte náš blog, kde najdete NOVINKY v našem sortimentu a aktuální AKCE, které právě probíhají.LARI CZ / Katalog / Zdravotnictví a dezinfekce / Dezinfekce pro zdravotnictví / Dezinfekce rukou a pokožky / Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml
Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml

Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml

Číslo výrobku: 3074870
182,00 Kč bez DPH / ks
220,22 Kč s DPH / ks
Dezinfekcní přípravek k okamžitému použití, neředí se, rychle působí a dezinfikuje zdravotnické prostředky. Doporučuje se zejména ve spojení s aplikací centrálního žilního katetru, periferního katetru, při zavádění kanyl, sond, spojek,portů, aj. Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml

CITROclorex 2% MD je registrován jako zdravotnický prostředek.
Výhody pro uživatele:
široké spektrum účinnosti
• okamžité a dlouhotrvající působení
• snadné a rychlé použití

Obsah účinných látek ve 100 g produktu:
2 g Chlorhexidine digluconate
62 g Isopropyl Alcohol
Pomocné látky, purifikovaná voda.

NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Aplikujte přípravek přímo, neředí se. Je určen pro péči o povrch zdravotnických prostředků.
Je-li to nutné, lze jej také nanést na jednorázový sterilní tampon a s jeho pomocí důkladně otřít konkrétní plochu lékařského předmětu. Dezinfekci nechejte zaschnout a neoplachujte.
APLIKAČNÍ OBLAST PŘÍPRAVKU
Dvouprocentní roztok chlorhexidinu diglukonátu je přípravek určený k okamžitému použití, který se neředí, a doporučuje se zejména ve spojení s aplikací centrálního žilního katetru, periferního katetru, při zavádění kanyl, sond, spojek, portů, aj.
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Hořlavé kapaliny, Kategorie 2
H225
Podráždění očí, Kategorie 2
H319
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3, Centrální nervový systém
H336
2.2 Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
115025E 2 / 14
Výstražné symboly nebezpečnosti
:
Signální slovo
:
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
:
Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
propan-2-ol

Užitek: Dezinfekcní přípravek k okamžitému použití, neředí se, rychle působí a dezinfikuje zdravotnické prostředky. Doporučuje se zejména ve spojení s aplikací centrálního žilního katetru, periferního katetru, při zavádění kanyl, sond, spojek,portů, aj.
Obsah: 250ml
EAN kód:4028163074887
Číslo výrobku: 3074870

Dokumenty k produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml

citroclorex_2md_250ml_zelen_etiketa.jpg citroclorex_2md_250ml_zelen_etiketa.jpg
CITROCLOREX 2 PERCENT MD (1).pdf CITROCLOREX 2 PERCENT MD (1).pdf

Položit prodejci otázku k produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Dezinfekční zdravotnický přípravek CITROclorex 2% MD 250ml


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.