Zavřít

Infolinka:

844 333 844

Po – Pá 7:00 – 16:00

Zavřít

Certifikace:

Weblogo
Zavřít
Zavřít

Rychlý kontakt:

lari@lari.cz

Specializovaný dodavatel personální a průmyslové hygieny.
Nákupní košík
Množství:0 ks
Celkem:0 CZK
doprava zdarma doprava zdarma

Platební metody

Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás přehled platebních metod, kterými můžete platit v našem sídle.platebni-metody
Přípoj se na Facebook

Vyjádření - prohlášení

Hygiena rukou


Ve věci Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5 zákona
č. 477/2001 Sb. o obalech (dále jen „Prohlášení“) uvádíme následující:

LARI CZ s.r.o., IČ: 26823365 se sídlem Dukelská 400, 742 42 Šenov u Nového Jičína uzavřela  smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a že s účinností od 02.03. 2011 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr  a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13odst. 1
písm. c)  zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00110211, k nahlédnutí zde

Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM se vydává na základě čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy o sdruženém plnění a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle
§ 10 a § 12 zákona o obalech příslušným orgánům státní správy. Toto osvědčení nenahrazuje osvědčení o plnění  povinností podle § 10 a § 12 zákona o obalech, které se vydává podle čl. III odst. 1písm. c) smlouvy o sdruženém plnění.

A. Povinnost vypracovat Prohlášení

LARI CZ s.r.o. (dále jen „LARI CZ“) je osobou, která uvádí na trh obal ve smyslu § 2 odst. d) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (dále jen „zákon o obalech“), neboť LARI CZ dováží  a prodává balené výrobky.

Osoba uvádějící obal na trh je povinna vypracovat Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a předat toto Prohlášení osobě, která uvádí obal do oběhu (§5 zákona o obalech). Jelikož je vzor Prohlášení uveden v příloze zákona, musí Prohlášení vypracované LARI CZ mít podobu zákonného vzoru.

Prohlášení deklaruje tři základní skutečnosti:

  • obal splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem o obalech (viz dále bod B. memoranda)
  • osoba, která prohlášení vydává, má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu (viz bod C. memoranda)
  • obal byl navržen a vyroben podle platných technických norem (viz bod D. memoranda)

Tyto skutečnosti bude prohlašovat LARI CZ, a proto LARI CZ ponese všechny negativní důsledky prohlášení, pokud by se nezakládaly na pravdě.

Zákon o obalech nestanoví LARI CZ povinnost dokladovat skutečnosti uvedené v Prohlášení před jeho vypracováním a tyto doklady spolu s Prohlášením poskytnout osobě uvádějící obal do oběhu. LARI CZ má však povinnost předložit Prohlášení ke kontrole kontrolním orgánům, kterými jsou různé státní úřady podle jejich kompetencí (Ministerstvo živnostního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Česká inspekce živnostního prostředí nebo celní orgány). Tyto správní úřady mohou kontrolovat správnost a úplnost prohlášení a ukládat opatření k nápravě nebo pokuty podle závažnosti porušení až výše 10 000 000,- Kč.

B. Splnění podmínek stanovených zákonem o obalech

Zákon o obalech stanoví v § 4 povinnost, aby osoba, která uvádí obal nebo balený výrobek na trh, zajistila určité vlastnosti obalu. Protože posouzení této otázky nebylo předmětem zadání právního rozboru, poukazujeme pouze, že zákon se odkazuje kromě technických norem rozebraných níže také na další české předpisy, např. zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší nebo zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení souladu těchto norem a prohlášení poskytnutého dodavatelem obalů by vyžadovalo další právní rozbor.

C. Zajištění technické dokumentace

LARI CZ požádalo dodavatele obalů o technické podklady a zajistilo jejich překlad do českého jazyka. Tak bude splněn uvedený bod prohlášení.

D. Vztah Směrnice 94/62/EC a ČSN EN

České technické normy, které jsou uvedeny v prohlášení a které musí splňovat každý obal uváděný na trh v České republice, jsou evropské normy vydávané ve spolupráci s Evropským výborem pro normalizaci. Výjimkou je norma ČSN CR 13695-1 (v prohlášení i zákoně chybně uvedeno jako ČSN EN 13695-1), která byla vypracována na základě zprávy, nikoli však normy, Evropského výboru pro normalizaci. Prohlášení dále uvádí normu ČSN EN 13695-2. Tato norma, opět pravděpodobně česká norma vypracovaná na základě zprávy Evropského výboru pro normalizaci, však nebyla doposud vydána.

Uvedené evropské normy a zpráva byly Evropským výborem pro normalizaci vypracovány na základě mandátu uděleného Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporují směrnici Evropské rady a parlamentu o obalech a odpadech z obalů 94/62/EU.

Evropská směrnice o obalech a odpadech z obalů 94/62/EU a evropské normy a česká norma (s výjimkou již zmíněné nevydané české normy, kterou nejsme schopni posoudit) uvedené v Prohlášení jsou plně kompatibilní.

LARI CZ může na základě prohlášení poskytnutého dodavatelem obalů podle evropské směrnice 94/62/EU vypracovat prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5 zákona o obalech. Odpovědnost za pravdivost prohlášení přesto nese LARI CZ a nemůže se zprostit odpovědnosti za splnění podmínek uvedených v normách odkazem na prohlášení poskytnutého dodavatelem obalů.

  • prevence snižování zdrojů – evropská směrnice příloha 2 odst. 1, resp. ČSN EN 13428, ČSN EN 13427;
  • nebezpečné látky – evropská směrnice příloha 2 odst. 1 odrážka 3, resp. ČSN EN 13428
  • těžké kovy - evropská směrnice článek 11, resp. ČSN CR 13695-1.

Dodavatel též prohlašuje, že splňuje požadavky i ve fakultativní oblasti recyklace materiálu podle evropské směrnice přílohy 2 odst. 2, resp. ČSN EN 13429.

Dodavatel dále prohlašuje, že splňuje požadavky ve všech alternativně daných oblastech využití odpadu z obalů:

  • recyklace materiálu – evropská směrnice příloha 2 odst. 3 písm. a), resp. ČSN EN 13430;
  • energetické zhodnocení – evropská směrnice příloha 2 odst. 3 písm. b), resp. ČSN EN 13431
  • využití kompostováním a biodegradací - evropská směrnice příloha 2 odst. 3 písm. c) a d), resp. ČSN EN 13432 a ČSN EN 13428. Písmeno d) dodavatel ve svém prohlášení neuvádí, ačkoli text o biodegradaci hovoří. Doporučujeme proto vyjasnit tuto skutečnost.