Hygienické uzavřené papírové kapsičky naleznete v kategorii HoReCa Gastro Food - 100% hygiena zaručena!

Krystal Sanan Pine 1l

Krystal Sanan Pine 1l

Číslo výrobku: 972173
Značka: Cleamen
39,00 Kč bez DPH / ks
47,19 Kč s DPH / ks
Krystal Sanan 750ml s vůní borovice Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 0 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Krystal Sanan Pine 1l

Krystal Sanan je dezinfekční přípravek s obsahem chlóru, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie. Silné bělící schopnosti, dezinfekce s deklarovanou účinností, pro potravinářství, zdravotnictví, zemědělství, nebo domácí použití. Baktericidní = bakterie G+ a G- včetně TBC. Fungicidní = většina mikroskopických hub. Virucidní = HBV, HIV, rotaviry. Vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch, odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny, jemná parfemace zvyšuje komfort při práci.

Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
dodecylsíran sodný
chlornan sodný obsah aktivního chlóru 13-15 %
aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy (Lauramine Oxide)
· Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
· Další údaje:
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH208 Obsahuje P4 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Barva: čirá
Užitek: Krystal Sanan 750ml s vůní borovice
Obsah: 750ml
Čárový kód/EAN:8594011501899

Dokumenty k produktu Krystal Sanan Pine 1l

BLCZ_KRYSTAL_PINE_SANAN_VBSDPXXXX98_CLP-01a.pdf BLCZ_KRYSTAL_PINE_SANAN_VBSDPXXXX98_CLP-01a.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Krystal Sanan Pine 1l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Krystal Sanan Pine 1l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.