Hygienické uzavřené papírové kapsičky naleznete v kategorii HoReCa Gastro Food - 100% hygiena zaručena!

Dezinfekční ubrousky Incides N -NN - 90ks

Dezinfekční ubrousky Incides N -NN - 90ks

Číslo výrobku: 3042510
Značka: ECOLAB
182,00 Kč bez DPH / ks
220,22 Kč s DPH / ks
Incides N - náhradní náplň - 90ks. Dezinfekční ubrousky na bázi alkoholů. Další informace...

nelze vložit do košíku

Certifikáty produktů

Informace produktu Dezinfekční ubrousky Incides N -NN - 90ks

Dezinfekční ubrousky na bázi alkoholů. Výhody pro uživatele: jde o dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti, snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua, svěží vůně násobí pocit bezpečí a dobré pohody, neobsahuje aldehydy !
Složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu, lze použít k okamžité dezinfekci rukou, která ale nenahrazuje HDR! Toxikologicky a ekologicky testováno. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní (vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní. Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 25 g 2-propanolu, 45 g ethanolu (96%).
Oblast použití:
Ubrousky se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, jsou ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme je i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Užitečné jsou v domácnostech a na cestách. Vynikajícím způsobem ošetří vysoce frekventovaná kontaktní místa, např. židle pro pacienty, dveřní kliky, madla, držadla, lavice v čekárnách, sedátka na toaletách, aj. Ubrousky lze použít k okamžité dezinfekci rukou, ale toto otření nenahrazuje hygienickou dezinfekci rukou!
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Hořlavé kapaliny, Kategorie 3
H226
Podráždění očí, Kategorie 2
H319
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3, Centrální nervový systém
H336
Klasifikace tohoto produktu byla provedena na základě toxikologického posouzení.
2.2 Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti
:
Signální slovo
:
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
:
Prevence:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
propan-2-ol
propan-1-ol

Barva: čirá
Užitek: Incides N - náhradní náplň - 90ks. Dezinfekční ubrousky na bázi alkoholů.
Obsah: 6ks/krt
Čárový kód/EAN:4028163042527

Dokumenty k produktu Dezinfekční ubrousky Incides N -NN - 90ks

incidesN.jpg incidesN.jpg
INCIDES N.pdf INCIDES N.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Dezinfekční ubrousky Incides N -NN - 90ks

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Dezinfekční ubrousky Incides N -NN - 90ks


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.