Hygienické uzavřené papírové kapsičky naleznete v kategorii HoReCa Gastro Food - 100% hygiena zaručena!

Čistící a dezinfekční prostředek KitchenPro DES 2l

Čistící a dezinfekční prostředek KitchenPro DES 2l

Číslo výrobku: 90819900
Značka: ECOLAB
Balení obsahuje: 1ks
765,00 Kč bez DPH / ks
925,65 Kč s DPH / ks
čistící přípravek s dezinfekčním účinkem vhodný pro všechna omyvatelná kuchyňská zařízení a plochy Další informace...

množství:
-
+
Skladem: 0 ks


Certifikáty produktů

Informace produktu Čistící a dezinfekční prostředek KitchenPro DES 2l

Čistící přípravek s dezinfekčním účinkem vhodný pro všechna omyvatelná kuchyňská zařízení a plochy. Účinně dezinfikuje a odstraňuje běžné znečištění. Baktericidní a fungicidní účinnost dle EN 1276, EN 1650 a EN 13697. Účinný vůči norovirům. Náklady na 1l pracovního roztoku od 5,20 Kč.

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :
H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňkové údaje o nebezpečí :
EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení :
Prevence: P260 Nevdechujte aerosoly. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Barva: modrá
Užitek: čistící přípravek s dezinfekčním účinkem vhodný pro všechna omyvatelná kuchyňská zařízení a plochy
Obsah: 2l
Čárový kód/EAN:4028159082001

Dokumenty k produktu Čistící a dezinfekční prostředek KitchenPro DES 2l

KITCHENPRO_DES.pdf KITCHENPRO_DES.pdf

Položit prodejci otázku k produktu Čistící a dezinfekční prostředek KitchenPro DES 2l

To vypadá dobře!
To vypadá dobře!
Prosím zadejte Váš telefon.
Prosím zadejte email příjemce.
Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží
Prosím napište vzkaz pro příjemce.
Před odesláním musíte souhlasit s podmínkama.

Nastavit hlídacího psa k produktu Čistící a dezinfekční prostředek KitchenPro DES 2l


Nastavit hlídacího psa ceny produktu

Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.


Nastavit hlídacího psa množství produktu

Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.